ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014- 2020 г. СХЕМА ЗА БФП BG05M9OP001-1.003

 

Обща цел на проектът е включването в трудова дейност на лица, които поради обективни причини срещат трудности в своето професионално развитие и като резултат са застрашени от бедност и социално изключване. Целта е чрез разкриване на нови работни позиции предприятието да подпомогне инициативите за борба с безработицата и социалното изключване. В изпълнение на проекта за период от 12 месеца безработни и неактивни представители на младежи до 29г и лица над 54г ще бъдат ангажирани с изпълнение на трудови отговорности във фирмата. По този начин ръководството удовлетворява техните потребности от трудова активност и ограничава риска от негативни икономически и социални последствия.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Специфични цели:

– Подкрепа за заетост, насърчаване на социалното включване и повишаване на стандарта на живот за района на община Луковит, област Ловеч;
– Намаляване на структурната безработица ;
– Постигане на съответствие между предлагането и търсенето на труд по отношение на професионалната
квалификация на работната сила;
– Подобряване качеството на работната среда
и повишаване на мотивацията и удовлетвореността
от работния процес.

Целите са насочени към намаляване и преодоляване на негативните последици от икономическата криза върху цялостното развитие на пазара на труда в България и увеличаване броя на икономически активните и заети лица от уязвими социални групи. Посочените обща и специфични цели и планираните в проекта целеви дейности пряко кореспондират с изпълнението на общи и специфични цели на европейско равнище – стратегия „Европа 2020“, относно трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. В съответствие с националните приоритети за: Достигане на минимум 76% заетост на населението между 20 и 64-годишна възраст към 2020 г.

„ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН“ ООД

е водещ дистрибутор на уреди за дома в национален мащаб, чийто успех се обуславя от утвърдена стратегия за устойчиво развитие на бизнеса и общността. Дружеството се отличава с умела комбинация икономическа активност и социална отговорна позиция. Като работодател фирмата насочва внимание към подкрепа на ангажираните кадри и създаване на възможност за тяхната професионална реализация и устойчивост
на икономическият им и социален статус. За последните години ръководството утвърждава своята ориентация към развитие на трудовия пазар
в проектни дейности по ОПРЧР. Настоящият проект – „Осигуряване на заетост за по-високо качество на живот за уязвими групи в Северозападна България“ е продължение на практиката за подкрепа на професионалната изява на работната сила и социалното включване. Актуалното равнище на развитие на „Дипломат Корпорейшън“ ООД е резултат от балансирана ориентация към икономическа устойчивост и отговорно управление на ангажираните във фирмата човешките ресурси.

 

Подобни публикации:

 

  За повече информация по проекта № BG05M9OP001-1.003- 0823-С01  Кликнeте ТУК: