ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА ВЪВ ФЕЙСБУК ДНЕВНИКА НА СТРАНИЦАТА НА ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД – АВГУСТ 2019

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С DIPLOMAT!

Игра Diplomat

Участвай в играта на фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД – https://www.facebook.com/DIPLOMAT.BG и спечели една от 3 награди! Зарадвай теб и твоя дом с подарък!

Награди:

  1. Пасатор Diplomat DPL-HB933;
  2. Ютия Bravissimo IBR8029O;
  3. Ютия Bravissimo IBR8028L;

 

Как да участвам?

  1. Харесай публикацията на играта в страницата във фейсбук – https://www.facebook.com/DIPLOMAT.BG
  2. Харесай страницата ни – https://www.facebook.com/DIPLOMAT.BG
  3. Сподели публикацията;
  4. Остави коментар с името на твой приятел;

 

Период на играта от 20.08.2019г. до 02.09.2019г. Условията на играта можете да намерите на www.diplomat.bg


ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА ВЪВ ФЕЙСБУК ДНЕВНИКА НА СТРАНИЦАТА НА ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД – АВГУСТ 2019

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Игрите, които се провеждат в Дневника на Фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД – https://www.facebook.com/DIPLOMAT.BG се организират от “Дипломат Корпорейшън” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Луковит – 5770, ул. “Христо Ботев” № 37, Тел.: 0700 150 90; 0697 5 50 90, office@diplomat.bg, наричан по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР“.
1.2. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на игрите във фейсбук дневника, които са посочени на – https://www.facebook.com/DIPLOMAT.BG. Общите правила са задължителни за всички участници в тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките на стената си във Фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила освен чрез публикуване на фейсбук страницата си.

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Игрите се организират на български език и се провеждат на страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД в социалната мрежа Фейсбук – https://www.facebook.com/DIPLOMAT.BG
Продължителността на всяка игра е изрично упомената на фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД.
Игрите организирани от фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД по никакъв начин не са свързани с Фейсбук.
Играта не е обвързана с покупка на уред или предоставяне на друг вид услуга от ОРГАНИЗАТОРА.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие в игрите на Фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република България, навършило 18 години. В игрите нямат право да участват служители на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. За участие във фейсбук дневника на страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „Дипломат‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.
4.2. За участие в игрите е необходимо да има активен профил в сайта www.facebook.com.
4.3. Участниците се съгласяват, че със своето действие на страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД не нарушават законите на Република България.
4.4. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД, Участниците дават своето безусловно съгласие ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали, предложения, идеи, графики или друга информация, които Участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тези игри и които материали стават собственост на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД.
4.5. “Дипломат Корпорейшън” ЕООД и упълномощените и представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците на страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД (с изключение на личните им данни), за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.
4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите. 
4.7. Ако механизмът за определяне на победител/и не е изрично представен в самата публикация на играта, се приема, че печеливши се избират на случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по т. 3 и т. 4., в играта и условията.
4.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазват правото да дисквалифицира от игрите участник, опитал от правото да спечели награда с измама.
4.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта (особено функционалността на мрежата). Организаторът не носи отговорност за доставка на съобщение (чрез електронна поща), чрез които ще бъде изпратено уведомлението за спечелване.

5. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 7 (седем) дневен срок от края на играта в коментар на поста към играта на Фейсбук страницата с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите.
5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.
5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им.

6. НАГРАДИ

6.1. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА, като се определят индивидуално за всяка игра и се обявяват в деня на започване на играта в текста към публикацията във Фейсбук страницата – https://www.facebook.com/DIPLOMAT.BG 
6.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да подменя наградите за други награди с адекватна стойност.
6.3. Спечелилите се определят на лотариен принцип из между всички частници, изпълнили условията и се обявяват в публикация в дневника на Фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД. Ако печелившият не изпрати лично съобщение към станицата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД във Фейсбук, в рамките на 3 дни от обявяването на печелившите, губи правото си да получи наградата.
Участниците ще получат наградата си чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на данните за изпращане във Фейсбук съобщение – адрес и телефонен номер за обратна връзка. 
В случай, че адресът изпратен от участника е невалиден, правото да получи своята награда се анулира. Така анулирани награди ще бъдат използвани с друга промоционална активност или с благотворителни цели от ОРГАНИЗАТОРА.
6.4. Наградата няма да бъде изпратена, ако ОРГАНИЗАТОРЪТ има знание или е в подозрение, че даден участник в играта използва измама или е в нарушение на правилата, или е подпомогнат чрез измама или нарушение от друг, за да спечели.
6.5. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.
6.6. Участникът в играта не може да претендира за друга награда, освен наградата, която ще му бъде дадена и няма право на претенция. При подаване на оплакване, то няма да бъде взето под внимание. Наградата не може да се изплати в паричната й равностойност или под друга форма.
6.7. Всички данъци, мита или други такси, които победителите са длъжни да плащат в резултат на спечелването в играта, трябва да бъдат платени от печелившите. Организаторът не носи отговорност за тези такси и не предвижда никаква компенсация за плащането им.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ

7.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати дадена игра по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи никакви компенсации за участието.

8. ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан и в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.
8.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Всеки участник, с включването си в игрите, провеждани на страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в публикация на Фейсбук страницата на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД с цел обявяване на печелившите в игрите.
9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Дневник игрите, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.
9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажиметни към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на организатора от тези, описани в тези условия.