Игра/Томбола в магазините на HomeMax

От  26.04.2018г. до 15.05.2018г., „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД ще проведе игра/томбола, на територията на всички търговски обекти Хоум Макс .

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА/ТОМБОЛА НА „ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД

  1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организатор „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ – ОФИС И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР бул. „Александър Стамболийски“ 127 (до Mall of Sofia), наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на играта/томболата. Общите правила са задължителни за всички участници в нея. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките на сайта си – www.diplomat.bg и на сайта www.home-max.bg .ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила освен чрез публикуване на сайтовете: www.diplomat.bg , www.home-max.bg .

  1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА/ТОМБОЛА

Играта се организира на български език. Продължителността на играта е упомената на сайта на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД – www.diplomat.bg и на сайта на Баумакс България ЕООД – www.home-max.bg .

Играта се провежда във всички търговски обекти Хоум Макс.

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие в играта на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република България, навършило 18 години. В игрите нямат право да участват служители на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи и т.н.

  1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. За да участвате в играта е необходимо да попълните талон за участие, с изрично упоменатите в него задължителни полета, след което трябва да го пуснете в предназначената за целта кутия, която е разположена в отдел Информация, на съответният магазин Хоум Макс. Играта не е обвързана с покупка от страна на клиента. Не е необходимо заплащането на такса.

4.2. Участниците се съгласяват, че със своето участие не нарушават законите на Република България.

4.3. Осъществявайки участие в играта/томболата на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД, Участниците дават своето безусловно съгласие ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали, предложения, идеи, графики или друга информация, които Участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тази игра/томбола и които материали стават собственост на “Дипломат Корпорейшън” ЕООД.

4.4. “Дипломат Корпорейшън” ЕООД и упълномощените й представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците чрез талона за участие на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД (с изключение на личните им данни), за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.

4.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да приеме за невалидни талон и участие, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката и условието на играта/томболата.

4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазват правото да дисквалифицира от игрите участник, опитал да спечели награда с измама.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 7 (седем) дневен срок от края на играта/томболата на своя сайт. Печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус и обявени на сайта на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД – www.diplomat.bg

5.2. С попълване на личните си данни всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.

5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им.

  1. НАГРАДИ

6.1. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА, като се определят индивидуално за всяка игра/томбола и се обявяват в деня на започване на играта.

6.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да подменя наградите за други награди с адекватна стойност.

6.3. Спечелилите се определят на лотариен принцип из между всички частници, изпълнили условията и се обявяват на сайта на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД. В случай, че адресът изпратен от участника е невалиден, правото да получи своята награда се анулира. Така анулирани награди ще бъдат използвани с друга промоционална активност или с благотворителни цели от ОРГАНИЗАТОРА.

6.4. Наградата няма да бъде изпратена, ако ОРГАНИЗАТОРЪТ има знание или е в подозрение, че даден участник в играта/томболата използва измама или е в нарушение на правилата, или е подпомогнат чрез измама или нарушение от друг, за да спечели.

6.5. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

6.6. Участникът в играта не може да претендира за друга награда, освен наградата, която ще му бъде дадена и няма право на претенция. При подаване на оплакване, то няма да бъде взето под внимание. Наградата не може да се изплати в паричната й равностойност или под друга форма.

6.7. Всички данъци, мита или други такси, които победителите са длъжни да плащат в резултат на спечелването в играта, трябва да бъдат платени от печелившите. Организаторът не носи отговорност за тези такси и не предвижда никаква компенсация за плащането им.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТA/ТОМБОЛАТА

7.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати дадена игра/томбола по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи никакви компенсации за участието.

  1. ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан и в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.

8.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Всеки участник, с включването си в играта, провеждани в магазини Хоум Макс, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в публикация на Фейсбук страницата на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД, сайта на „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД с цел обявяване на печелившите в игрите.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в играта/томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажименти към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на организатора от тези, описани в тези условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.